Praktische informatie
A t/m Z

Schooltijden

 Maandag    1 t/m 8  08:30-12:00 / 13:00-15:00    
 Dinsdag      1 t/m 8  08:30-12:00 / 13:00-15:00 
 Woensdag  1 t/m 8  08:30-12:30 
 Donderdag 1 t/m 8  08:30-12:00 / 13:00-15:00 
 Vrijdag        1 t/m 4  08:30-12.00 
                    5 t/m 8  08:30-12:00 / 13:00-15:00

Ochtend:

De poort van de speelplaats gaat ’s ochtends om ongeveer 08.15 u. open.
1e bel: 08.20 u.: kinderen mogen (met ouders) naar binnen. Tijdens deze inlooptijd mogen de ouders hun kind naar het groepslokaal begeleiden. I.v.m. corona mogen momenteel alléén de kinderen naar binnen. 
2e bel: 08.30 u.: het onderwijs start.

 

Middag:
1e bel: 12.55 u.: iedereen gaat naar de groepslokalen (inlooptijd).
2e bel: 13.00 u.: het onderwijs start.

 

Aangepaste schooltijden:

Vrijdag 24 december 2021: alle groepen om 12:00 uur uit.
Vrijdag 25 februari 2022: alle groepen om 12:00 uur uit.
Vrijdag 22 juli 2022: alle groepen om 12:00 uur uit.

Studiedagen en vrije dagen

18-11-2021: studiedag
06-12-2021: studiedag
20-01-2022: studiedag
17-02-2022: studiedag
24-03-2022: studiedag
15-04-2022: studiedag
18-04-2022: Paasmaandag
26-05-2022: Hemelvaart
27-05-2022: Hemelvaart
06-06-2022: Pinkstermaandag
30-06-2022: studiedag

Vakanties

 25-10-2021 t/m 29-10-2021  Herfstvakantie
 27-12-2021 t/m 07-01-2022  Kerstvakantie 
 28-02-2022 t/m 04-03-2022  Carnavalsvakantie 
 25-04-2022 t/m 06-05-2022  Meivakantie 
 25-07-2022 t/m 02-09-2022  Zomervakantie 

De Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de school en met andere organisaties rondom de jeugd.

Ouderbrief JGZ juni 2020


Bibliotheek

Onze bibliotheek 'de Boekenkraker'

We nemen deel aan het zgn. 'dBoS- project', de Bibliotheek op School. Dit is een project gericht op de stimulering van lezen en leesplezier. We hebben binnen ons kindcentrum een prachtige bibliotheek, de Boekenkraker genaamd, met een zeer actuele collectie boeken. Elk schooljaar wordt de collectie met 10% vernieuwd, waardoor we altijd kunnen beschikken over de meest actuele, nieuwe boeken. Wekelijks wordt er zowel door school als de peuteropvang gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Boekenkraker biedt. Vanuit Centre Céramique is er voor 4 uur per week een leesconsulent binnen de school gestationeerd, dit is Thera Adriaens. Deze organiseert in nauwe samenwerking met de school en vrijwilligers activiteiten om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Dit heeft uiteindelijk niet alleen een positieve uitwerking op de taalontwikkeling, maar is ook van grote invloed op hun algemene ontwikkeling.

Wilt u een kijkje nemen op de website van 'de Bibliotheek op School'? Druk dan op deze link.

Klik hiervoor de regels van de bibliotheek op school.


De tussenschoolse opvang bij Kinderstralen

Bij Kinderstralen is het overblijven een waardevol onderdeel van de schooldag en niet zomaar een pauze die je moet overbruggen. Wij stellen het kind centraal en sluiten aan op hun belevingswereld en ontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat kinderen zich in de pauze ook écht kunnen ontspannen en zich thuis voelen. De tussenschoolse opvang bij Kinderstralen is 'gewoon een warm nest'.

Maakt uw kind gebruik van de tussenschoolse opvang (het overblijven)? Dan wilt u maar één ding: dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. 

 

Wij zijn van mening dat kinderen rustig moeten kunnen eten en drinken om daarna even lekker te kunnen ontspannen. Net als thuis. Binnen of buiten spelen, meedoen aan een activiteit of gewoon even helemaal niets doen. Dat is ons idee van overblijven: gezellig samen eten en spelen. 

Kortom: jezelf weer opladen voor het tweede gedeelte van de schooldag.          

De coördinator van Kinderstralen op de St. Oda is het eerste contact voor uw praktische vragen over de overblijf. De coördinator heeft een mobiel nummer waarop u haar, gedurende beperkte momenten, kunt bereiken: 06 – 41 18 89 25.

U kunt ook de voicemail inspreken, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld (laat uw naam en telefoonnummer achter).

Voor administratieve vragen of onverhoopte klachten belt u met Centraal Bureau: telefoonnummer 030 - 244 00 65 (dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 14:00 uur).

U kunt er ook voor kiezen ons een mail te sturen via los apestaart kinderstralen punt nl%C2%A0

 

Gebruikt uw kind medicijnen, heeft het een allergie, volgt het een dieet of zijn er andere bijzonderheden die het overblijfteam moet weten? Geef dit dan alstublieft door aan de coördinator! 


Medezeggenschapsraad

De ‘Wet op de Medezeggenschap’ in het onderwijs schrijft voor dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Iedere ouder en leerkracht kan zich verkiesbaar stellen. Deze geleding buigt zich over meerdere schoolse zaken zoals buitenschoolse opvang, formatie, het schoolplan, maar ook over praktische zaken als inrichting van de speelplaats. Ook kan de raad de directie uitnodigen om kwesties te verhelderen of nader toe te lichten. In de wet worden een aantal zaken met name genoemd waarvoor het schoolbestuur instemming of advies van de MR nodig heeft. Deze staan in het reglement.

 

De MR moet o.a. advies aan het schoolbestuur kunnen uitbrengen m.b.t.: 
- een fundamentele wijziging van de organisatie van de school
- aanstelling of ontslag van de directie
- vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de directie
- nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school

 

Zo zijn er ook zaken waarvoor het schoolbestuur instemming nodig heeft van de MR, voordat een beslissing kan worden genomen. Bijvoorbeeld zaken m.b.t.:
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
- vaststelling of wijziging van het schoolplan / schoolondernemingsplan

 

De MR vergadert 6 keer per jaar op school. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan deze bezoeken. De zittingsduur voor een MR-lid bedraagt minimaal 4 jaar. De namen van de leden van de MR staan op onze website. De bezigheden van de MR kunt u volgen via de website. Hierop ziet u de vergaderdata, de agenda voor de vergaderingen en in het kort het besprokene tijdens de vergaderingen. ​

​Namens de ouders:

Daniël Uiterwijk (voorzitter)

Anita Mühlegger
Gwen Schipper


Namens het personeel:

​Karin Schleipen

Angelique Wolters

Marja Bruijnzeels


Voor de gezamenlijke scholen van Stichting MosaLira is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 12 leden namelijk: 6 leden die de ouders vertegenwoordigen en 6 leden namens het personeel. De GMR-leden hebben zitting namens alle MosaLira scholen. De GMR vergadert 8 keer per kalenderjaar. De informatie hierover kunt u vinden op de website van MosaLira.

 

Notulen MR

Notulen 07-07-2021
Notulen 21-09-2021
Notulen 02-11-2021

 

Jaarplan- en verslag
Jaarverslag 2020
Jaarplan 2021-2022

Het Team

Team- en groepsindeling basisschool St. Oda
Schooljaar 2021 - 2022

Directeur Annemieke van Rooy

Intern begeleider / lid management
Ine Lammerschop
maandag t/m vrijdag


Groepsleerkrachten
Groep 1 Laura de Groof

maandag t/m vrijdag

Groep 2 Anita Michels

maandag, woensdag t/m vrijdag (dinsdag ambulant)
Kim van Gemert
dinsdag

Groep 3 Marja Bruijnzeels 

maandag t/m woensdag, vrijdag (donderdag ambulant)
Kim van Gemert 
donderdag

Groep 4 Rachel Florax
maandag t/m woensdag, vrijdag (donderdag plusklas)
Leen Swerts
donderdag (overige dagen flex)

Groep 5 Carly Maenen
maandag t/m woensdag (donderdag ambulant)
Esmeralde Hoorens
donderdag, vrijdag

Groep 6 Karin Schleipen
maandag, dinsdag, woensdag om de week

Angelique Wolters
woensdag om de week, donderdag, vrijdag 

Groep 7 Niels Vranken
maandag t/m woensdag (donderdag ambulant)

Silvie van Duurling
donderdag en vrijdag (woensdag ambulant)

Groep 8 Désirée Timans
maandag t/m woensdag, vrijdag (donderdag ambulant)
Karin Schleipen
donderdag
 
Vakdocent handvaardigheid Carole Vegter
woensdag en vrijdag

Vakdocent bewegingsonderwijs Maud van Kan
dinsdag en donderdag

Administratief medewerker Ine Hermans
maandag, dinsdag en donderdag

Onderwijsassistenten
Esther Vossen
Goewend Sindy
Anouk Killestein

Nikki Lagerweij

Conciërge
John Derhaeg
maandag t/m vrijdag vanaf 09.30 u.

 

Download documenten
A t/m Z

Schoolgids

Schoolgids 2021-2022

Schoolplan

schoolplan 2020-2024

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 

Verlofaanvraag 

Formulier verlofaanvraag

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren