Praktische informatie
A t/m Z

Schooltijden

Maandag:       groep 1 t/m 8   08:30-12:00 / 13:00-15:00
Dinsdag:         groep 1 t/m 8   08:30-12:00 / 13:00-15:00
Woensdag:     groep 1 t/m 8   08:30-12:30
Donderdag:    groep 1 t/m 8   08:30-12:00 / 13:00-15:00
Vrijdag:           groep 1 t/m 4   08:30-12:00
                       groep 5 t/m 8   08:30-12:00 / 13:00-15:00

Ochtend:

De poort van de speelplaats gaat ’s ochtends om ongeveer 08.15 u. open.
1e bel: 08.20 u.: kinderen mogen (met ouders) naar binnen. Tijdens deze inlooptijd mogen de ouders hun kind naar het groepslokaal begeleiden.
2e bel: 08.30 u.: het onderwijs start.

 

Middag:
1e bel: 12.55 u.: iedereen gaat naar de groepslokalen (inlooptijd).
2e bel: 13.00 u.: het onderwijs start.

 

Aangepaste schooltijden:

Vrijdag 23-12-2022
Vrijdag 17-02-2023
Vrijdag 14-07-2023

Studiedagen en vrije dagen

Woensdag 21-09-2022
Dinsdag 06-12-2022
Maandag 09-01-2023
Vrijdag 10-02-2023
Vrijdag 07-04-2023
Vrijdag 23-06-2023

Maandag 10-04-2023 (Pasen)
Donderdag 18-05-2023 en vrijdag 19-05-2023 (Hemelvaart)
Maandag 29-05-2023 (Pinksteren)

Vakanties

Herfstvakantie:        24-10-2022 t/m 28-10-2023
Kerstvakantie:         26-12-2022 t/m 09-01-2023
Carnavalsvakantie:  20-02-2023 t/m 24-02-2023
Meivakantie:            24-04-2023 t/m 05-05-2023
Zomervakantie:       17-07-2023 t/m 25-08-2023

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de school en met andere organisaties rondom de jeugd.

 

Bibliotheek

Onze bibliotheek 'de Boekenkraker'

We nemen deel aan het zgn. 'dBoS- project', de Bibliotheek op School. Dit is een project gericht op de stimulering van lezen en leesplezier. We hebben binnen ons kindcentrum een prachtige bibliotheek, de Boekenkraker genaamd, met een zeer actuele collectie boeken. Elk schooljaar wordt de collectie met 10% vernieuwd, waardoor we altijd kunnen beschikken over de meest actuele, nieuwe boeken. Wekelijks wordt er zowel door school als de peuteropvang gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Boekenkraker biedt. Vanuit Centre Céramique is er voor 4 uur per week een leesconsulent binnen de school gestationeerd, dit is Thera Adriaens. Deze organiseert in nauwe samenwerking met de school en vrijwilligers activiteiten om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Dit heeft uiteindelijk niet alleen een positieve uitwerking op de taalontwikkeling, maar is ook van grote invloed op hun algemene ontwikkeling.

Wilt u een kijkje nemen op de website van 'de Bibliotheek op School'? Druk dan op deze link.

Klik hiervoor de regels van de bibliotheek op school.

 

De tussenschoolse opvang bij Kinderstralen

Bij Kinderstralen is het overblijven een waardevol onderdeel van de schooldag en niet zomaar een pauze die je moet overbruggen. Wij stellen het kind centraal en sluiten aan op hun belevingswereld en ontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat kinderen zich in de pauze ook écht kunnen ontspannen en zich thuis voelen. De tussenschoolse opvang bij Kinderstralen is 'gewoon een warm nest'.

Maakt uw kind gebruik van de tussenschoolse opvang (het overblijven)? Dan wilt u maar één ding: dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. 

 

Wij zijn van mening dat kinderen rustig moeten kunnen eten en drinken om daarna even lekker te kunnen ontspannen. Net als thuis. Binnen of buiten spelen, meedoen aan een activiteit of gewoon even helemaal niets doen. Dat is ons idee van overblijven: gezellig samen eten en spelen. 

Kortom: jezelf weer opladen voor het tweede gedeelte van de schooldag.          

De coördinator van Kinderstralen op de St. Oda is het eerste contact voor uw praktische vragen over de overblijf. De coördinator heeft een mobiel nummer waarop u haar, gedurende beperkte momenten, kunt bereiken: 06 – 41 18 89 25.

U kunt ook de voicemail inspreken, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld (laat uw naam en telefoonnummer achter).

Voor administratieve vragen of onverhoopte klachten belt u met Centraal Bureau: telefoonnummer 030 - 244 00 65 (dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 14:00 uur).

U kunt er ook voor kiezen ons een mail te sturen via los apestaart kinderstralen punt nl%C2%A0

 

Gebruikt uw kind medicijnen, heeft het een allergie, volgt het een dieet of zijn er andere bijzonderheden die het overblijfteam moet weten? Geef dit dan alstublieft door aan de coördinator! 

 

Medezeggenschapsraad

De ‘Wet op de Medezeggenschap’ in het onderwijs schrijft voor dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Iedere ouder en leerkracht kan zich verkiesbaar stellen. Deze geleding buigt zich over meerdere schoolse zaken zoals buitenschoolse opvang, formatie, het schoolplan, maar ook over praktische zaken als inrichting van de speelplaats. Ook kan de raad de directie uitnodigen om kwesties te verhelderen of nader toe te lichten. In de wet worden een aantal zaken met name genoemd waarvoor het schoolbestuur instemming of advies van de MR nodig heeft. Deze staan in het reglement.

 

De MR moet o.a. advies aan het schoolbestuur kunnen uitbrengen m.b.t.: 
- een fundamentele wijziging van de organisatie van de school
- aanstelling of ontslag van de directie
- vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de directie
- nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school

 

Zo zijn er ook zaken waarvoor het schoolbestuur instemming nodig heeft van de MR, voordat een beslissing kan worden genomen. Bijvoorbeeld zaken m.b.t.:
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
- vaststelling of wijziging van het schoolplan / schoolondernemingsplan

 

De MR vergadert 6 keer per jaar op school. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan deze bezoeken. De zittingsduur voor een MR-lid bedraagt minimaal 4 jaar. De namen van de leden van de MR staan op onze website. De bezigheden van de MR kunt u volgen via de website. Hierop ziet u de vergaderdata, de agenda voor de vergaderingen en in het kort het besprokene tijdens de vergaderingen. ​

​Namens de ouders:

Martijn Smits (voorzitter) 
Gwen Schipper

Anita Mühlegger


Namens het personeel:

​Karin Schleipen

Angelique Wolters

Marja Bruijnzeels


Voor de gezamenlijke scholen van Stichting MosaLira is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 12 leden namelijk: 6 leden die de ouders vertegenwoordigen en 6 leden namens het personeel. De GMR-leden hebben zitting namens alle MosaLira scholen. De GMR vergadert 8 keer per kalenderjaar. De informatie hierover kunt u vinden op de website van MosaLira.

 

Notulen MR

2022-10-12 MR Notulen

28-02-2023 MR notulen

 

Jaarplan- en verslag
2021-2022 Jaarverslag

Het Team

Team- en groepsindeling basisschool St. Oda
Schooljaar 2022 - 2023

Directeur Annemieke van Rooy

Intern begeleider groep 1 t/m 3 en taalklassen / lid management
Ine Lammerschop
maandag t/m vrijdag

Intern begeleider groep 4 t/m 8 / lid management
Niels Vranken
dinsdag t/m vrijdag


Groepsleerkrachten
Groep 1 Laura De Groof

maandag t/m donderdag
Anita Michels en Esther Vossen
vrijdag

Groep 2 Anita Michels

maandag t/m vrijdag

Groep 3 Marja Bruijnzeels 

maandag t/m donderdag
Laura De Groof
vrijdag

Groep 4 Rachel Florax (vrijdagochtend plusklas)
maandag t/m donderdag
Kim van Gemert
vrijdagochtend

Groep 5 Karin Schleipen
maandag t/m donderdag
Niels Vranken
vrijdag

Groep 6 Ellen Simaels
maandag, dinsdag

Angelique Wolters
woensdag, donderdag, vrijdag 

Groep 7 Silvie van Duurling
maandag t/m woensdag 

Ellen Simaels
donderdag en vrijdag 

Groep 8 Désirée Timans
maandag t/m woensdag, vrijdag (donderdag rekenspecialist)
Kim van Gemert
donderdag

Taalklas-A Diana Knubben
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Carly Maenen
woensdag
Taalklas-B
Rianne Neelis
dinsdag t/m vrijdag
Carly Maenen
maandag

Vakdocent handvaardigheid Carole Vegter
woensdag en vrijdag

Vakdocent bewegingsonderwijs Maud van Kan
dinsdag en donderdag

Administratief medewerker Ine Hermans
maandag, dinsdag, donderdagochtend, vrijdagochtend

Onderwijsassistenten
Esther Vossen
Goewend Sindy
Nikki Lagerweij

Conciërge
John Derhaeg
maandag t/m vrijdag vanaf 09.30 u.

 

Download documenten
A t/m Z

Schoolgids

Schoolgids 2022-2023

Schoolplan

schoolplan 2020-2024

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 

Verlofaanvraag 

Formulier verlofaanvraag

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren